Du är inte inloggad.

Artikel

Hur man gör en marknadsundersökning del 1

 

När det är dags att göra en marknadsundersökning börjar man alltid med att precisera dess syfte. Vad vill jag veta och varför? Hur går jag tillväga för just min målgrupp och mina frågor? Hur hanterar jag sedan information på rätt sätt? Hur använder jag resultatet på bästa sätt?
 
Det viktiga är att veta vad undersökningen ska fylla för funktion, vad vill du ha svar på? Exempelvis:
Marknadsandelar
Konkurrenter
Var och när man handlar din produkt eller tjänst
Hur uppfattas din webbplats
 
Sedan måste du avgränsa dig. Hur lång tid kan svarspersonen tänkas lägga ner? Hur många ska vara med? Vad kan vi tänka oss att lägga ner på undersökningen, både gällande tid och pengar?
Hur ska undersökningen gå till; Brevenkät, via nyhetsbrev, på webbplatsen eller via intervjuer? Vilka ska svara på undersökningen, hur ser vår målpopulation ut och hur når vi dem?
 
Att använda sig av en digital undersökning brukar vara mest kostnadseffektiv då den nästan jämt får mest respons, man får snabba svar och det är lätt att skicka en påminnelse till dem som inte svarat.
Ska du göra en explorativ undersökning? Det vill säga, en utforskande undersökning som används för att skaffa grundläggande kunskap om ett visst område. Exempelvis om man vill:
Starta upp en verksamhet
Utveckla eller starta upp ett nytt affärsområde
Lansera en ny produkt
 
Sådana undersökningar vänder sig till små undersökningsgrupper, till exempel en grupp experter. Djupintervjuer eller gruppdiskussioner är två användbara tekniker.
Beskrivande undersökning används för att kartlägga fakta och sakförhållanden. Exempelvis:
Marknadens storlek
Marknadsandelar
Konsumtionsvanor
Människors åsikter och värderingar 
 
Den här typen av undersökning används oftast om man vill analysera ett samband eller testa en uttalad teori. Till exempel sambandet mellan den geografiska närvaron och antal marknadsandelar och se om det sambandet är ”statistiskt signifikant”.
 
Man bör även känna till andra begrepp.
 
Kvalitativa undersökningar
Hur ser dina kunder på din verksamhet? Vad har dina kunder för behov som du kan mätta? Kvalitativa undersökningar talar direkt till din målgrupp och riktar sig till din målgrupp direkt. Du kan få en detaljerad insikt i hur målgruppen förhåller sig till och resonerar kring ett visst område. Metoden används även för att tolka och analysera data som är svåra att uttrycka i sifferform, till exempel användbarhetstest på ett intranät eller en webbplats.
 
Kvantitativa undersökningar
Vänder sig till en större undersökningsgrupp och resultatet kan man med enkelhet sammanställa i  statistik och siffror. Undersöknings resultatet är inte lika exakt eller individuellt som vid en personlig intervju.
 
Förklarande undersökningar
Tar reda på och visar hur olika delar kan vara sammankopplade, exempelvis hur storleken på en verksamhet styr valet av leverantörer.
 
Skrivbordsundersökning/Sekundärdata
Bygger på redan angiven information, exempelvis webbstatistik.
I nästa nummer berättar vi om hur man ska utforma frågorna för att få till en så bra undersökning som möjligt.
 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Vad du behöver veta om TrackR Bravo
Namnsdag är en dag att fira
Farliga med nödvändiga höghöjdsarbeten
Se servicehistorik på en bil
Bra erfarenhet