Du är inte inloggad.

Artikel

Konsten att veta vad som sker efter det att man är död

Benjamin Franklin skrev en gång att det enda som är säkert i livet är döden och skatter. Vi ska alla dö. Förr eller senare. Och vad som sker efter vår död är något som vi har svårt att påverka.

 

Emellertid finns det ett par undantag och ett av dessa avser din kvarlåtenskap vilken du i viss mån kan styra över efter döden. Med kvarlåtenskap avses den egendom som du äger när du avlider och som ska fördelas mellan dina arvingar.

 

Huvudregeln angående vem som har rätt till arv

Huvudregeln är att kvarlåtenskapen i första hand ska ärvas av dina bröstarvingar, d v s dina barn och barnbarn.

 

Har du inte några bröstarvingar ärvs egendomen i första hand av dina föräldrar och i andra hand av dina syskon. Finns det vare sig bröstarvingar, föräldrar eller syskon ärvs kvarlåtenskapen av Allmänna Arvsfonden.

 

Testamente – bestäm hur DU vill att kvarlåtenskapen ska fördelas

Genom att upprätta ett testamente är det emellertid möjligt för dig att styra över vem som ska erhålla vad av din kvarlåtenskap.

 

T ex kan du i ditt testamente bestämma att ett visst barnbarn ska få ett visst föremål, att ett visst barn ska få de medel som finns på ett särskilt bankkonto eller att egendomen ska tillfalla en ideell organisation som t ex Cancerfonden.

 

Ett testamente ger dig således goda möjligheter att styra över vad som ska ske med din egendom efter den dag som du gått bort. En annan fördel med ett testamente är att det underlättar för de efterlevande om det är klart angivet i ett testamente vad som ska ske med egendomen. Genom ett väl formulerat testamente undviks missförstånd och diskussioner mellan de efterlevande.

 

Begränsningar avseende vad man kan bestämma i ett testamente

När man skriver ett testamente måste man vara medveten om att det finns tvingande regler i ärvdabalken som garanterar vissa arvingar sin rätt till arv. Det är således inte möjligt att genom ett testamente helt och hållet ”skriva bort” vissa arvingar från rätt till arv.

 

De arvingar som alltid har rätt till arv är bröstarvingarna, d v s barn och barnbarn. Dessa arvingar har alltid rätt till sin s k laglott vilket är hälften av vad bröstarvingen haft rätt till om något testamente inte hade upprättats.

 

En annan regel vilken måste beaktas för den som är gift är den s k basbeloppsregeln. Denna regel garanterar att en efterlevande make alltid har rätt till egendom motsvarande fyra basbelopp från det gemensamma boet. Denna regel är INTE möjlig att inskränka genom ett testamente.

 

Hur upprättar jag ett testamente?

Ett testamente är ett s k formalavtal vilket innebär att det måste uppfylla vissa formkrav (bl a måste ett testamente vara bevittnat) för att det ska vara giltigt. Som framgått av ovan finns det dessutom regler som begränsar möjligheten att testamentera bort sin egendom även om testamentet till sin form är giltigt.

 

Avser du själv upprätta ditt testamente är det därför helt nödvändigt att du ha juridiska kunskaper i arvsrätt och de särskilda regler som gäller för just testamenten.

 

Ett bra alternativ är att använda sig av en professionellt utformad mall för testamente. Sådana mallar finns överallt på Internet och det finns även gratis mallar att ladda ner. Problemen med gratismallarna är att de oftast håller en mycket låg kvalitet och vissa av dem är dessutom felaktigt utformade med följd att de inte uppfyller lagens formkrav. D v s, upprättar du ett testamente med hjälp av en sådan mall riskerar du att testamentet senare förklaras ogiltigt.

 

Använd dig därför av en professionellt utformad dokumentmall för testamente när du ska skapa ett testamente med hjälp av en dokumentmall.

 

Ett annat alternativ är självfallet att vända sig till en advokat som upprättar testamentet. Detta är självfallet det bästa alternativet men kostar tyvärr en hel del. Ofta ligger kostnaden för ett enklare testamente på mellan 3 000 kronor och 5 000 kronor hos en advokat.

 

Oavsett vilket av alternativen som du väljer – se till att upprätta ett testamente. På så sätt vet du i vart fall vad som sker med din egendom efter det att du är död.

 

 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Dörrhandtag för alla smaker
Tips om du behöver besikta bilen
Gravering
Att spå sig online
Teknologisk Institut