Du är inte inloggad.

Artikel

Är det dyrt att anlita en advokat

De flesta av oss hamnar någon gång i livet i en situation där man överväger att anlita en advokat. Det kan röra sig om allt från en skilsmässa eller en vårdnad- och umgängestvist till mer kommersiella tvister som t ex en tvist med en hantverkare eller en tvist med anledning av ett fastighetsköp där man upptäckt fel efter köpet.

 

Något som de flesta omedelbart snabbt funderar över när man överväger att anlita en advokat är självfallet kostnaden. Det är inte något att hymla om — advokater tar, precis som många andra högutbildade konsulter, oftast bra betalt för sina tjänster.

 

När man anlitar en advokat privat finns det inte några särskilda regler som exakt anger vad advokaten kostar. Advokaten är skyldig att följa “Advokatsamfundets regler för god advokatsed”. Dessa regler anger bl a att det arvode som en advokat begär från en klient ska “vara skäligt”. Vad som anses med “skäligt” är i princip helt omöjligt för en privatperson att avgöra.

 

För att i någon mån kunna bedöma vad kostnaden blir kan man som utgångspunkt använda sig av den s k timkostnadsnormen vilket är den timersättning som en advokat får från staten när advokaten t ex är utsedd till offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Denna timersättning fastställs årligen och uppgick för 2014 till 1 276 kronor exklusive mervärdesskatt (vilket innebär 1 595 kronor inklusive mervärdesskatt.

 

De flesta familjerättsliga advokater har timkostnadsnormen som utgångspunkt vid beräkningen av sina arvoden varför man mellan tummen och pekfingret kan räkna med att varje timme som man anlitar kommer att innebära 1 500 kronor mindre i plånboken. Är det fråga om ett affärsjuridiskt ärende eller en civilrättslig tvist bör man vara än mer försiktig vid uppskattning av arvodet. Vissa affärsjuridiska advokater, framförallt i storstäderna, ligger på ett timarvode mellan 3 000 och 5 000 kronor.

 

Man bör självfallet alltid ta upp frågan om kostnaden med advokaten innan hen börjar att arbeta i ärendet. På så sätt vet båda parter vad “som gäller”. Dessutom finns det möjlighet att under vissa förutsättningar få hjälp med advokatkostnaderna antingen via hemförsäkringen eller via den statliga rättshjälpen. De flesta advokater är väl insatta i detta och kan lämna råd om hur du bör agera få att få tillgång till denna hjälp. 


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Att ta hand om din bil
Mobiltelefonerna i ständig utveckling
En ren bil är en säkrare bil
Jeans - ett plagg med gedigen historia
Hyra personal från Randstad